DNF脚本【魁拔】
作者:xhz   来源:未知   时间:2023-04-28 14:10

焊魃使用说明
 
支持win7  win8  win10  网吧 虚拟机 等全系统
 
先登录辅助 然后上游戏 功能设置都在窗口
 
辅助自带卡风暴功能 
 
养群专用  无三方 无数据  无打金!
 
F1  重置伤害
 
F2  全屏钩子
 
F4  手动洗票